• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Inschrijving en toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voor iedere cursus van ¡Que aproveche! dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Door het versturen van het inschrijfformulier, dan wel in geval van andere schriftelijke of mondelinge aanmelding,verklaart de cursist, voor groepsles, bijles en privéles, zich akkoord met deze algemene voorwaarden, het tarief van de cursus en eventuele andere door ¡Que aproveche! bepaalde voorwaarden

Artikel 2 Cursustarieven

De cursustarieven voor groepsles, bijles (scholieren) en privéles staan vermeld op de website. De tarieven voor een privéles Zakelijk Spaans of een privéles examentraining voor CEMS studenten en leerlingen van het HBO of MBO worden separaat vastgesteld. ¡Que aproveche! behoudt zich het recht voor de tarieven per seizoen aan te passen.

Artikel 3 Wijze van betaling

De cursist maakt z.s.m. na het ontvangen van de rekening in de eerste les, uiterlijk binnen 2 weken het cursusgeld over op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. U.J.M. Huising-Jochims, Rotterdam, onder vermelding van Cursus Spaans en het factuurnummer.

Artikel 4 Uitsluiting restitutiemogelijkheid cursusgeld

Wanneer de cursist zich inschrijft, verbindt de cursist zich voor de gehele cursus en is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Is een cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op enige terugbetaling van het niet genoten cursusdeel en blijft onverkort het integrale cursusgeld verschuldigd.

Indien een cursist een geplande privéles niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur tevoren) afgezegd heeft, zal deze privéles in rekening gebracht worden.

 

Artikel 5 Annulering door ¡Que aproveche!

¡Que aproveche! kan bij een naar haar oordeel te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangt de cursist het reeds betaalde cursusgeld terug. Bij onvoldoende belangstelling kan ¡Que aproveche! eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur en/of de cursusprijs.

Artikel 6 Lesmateriaal

De cursist ontvangt voor aanvang van de cursus informatie van ¡Que aproveche! met betrekking tot het aanbevolen lesmateriaal. Het lesmateriaal dient de cursist zelf aan te schaffen en te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 Cursusdagen en –tijden

Van de cursusdagen en –tijden zoals bevestigd aan de cursist, wordt niet afgeweken.

Artikel 8 Vakanties

Het cursusjaar voor de groepslessen loopt van september tot juli. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties van ¡Que aproveche! komen in de regel overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van de regio Midden gelden.

Artikel 9 Niet-gegeven cursuslessen

¡Que aproveche! stelt al het redelijke in het werk om de cursussen telkens doorgang te laten vinden. In geval van ziekte van de docent of andere vormen van verzuim zal ¡Que aproveche! de gemiste  lessen zo spoedig mogelijk inhalen.

Artikel 10 Rookverbod

In en rondom het gebouw waarin de lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt.

Artikel 11 Incasso en Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij het niet nakomen van de betaling van het cursusgeld, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of deurwaarder en zullen alle met die invordering gepaard gaande kosten – in en buiten rechte- in rekening worden gebracht.

¡Que aproveche! is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook aan personen en/of eigendommen, inclusief vermissing, die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met de door ¡Que aproveche! georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan, met uitzondering van schade ontstaan door opzet of grove schuld van de kant van ¡Que aproveche!.